Sijoittajat

Liiketoimintamalli

Honkarakenteen liiketoimintamalli

Honkarakenne on vuonna 1958 perustettu kotimainen hirsirakentaja, joka valmistaa Honka®-tuotemerkillään laadukkaita, terveellisiä ja ekologisia omakotitaloja, vapaa-ajan asuntoja ja julkisia rakennuksia. Valmistamme hirsitaloja ja yksilöllisiä puutaloja uusiutuvasta, sertifioidusta massiivipuusta omalla tehtaallamme Karstulassa – 60 vuoden, yli 85 000 toimitetun talon ja lukuisten innovaatioiden tuomalla kokemuksella. Liikevaihtomme vuonna 2023 oli 46,3 miljoonaa euroa, josta viennin osuus oli 31 prosenttia. Vuonna 2023 työllistimme keskimäärin 183 työntekijää.

Liiketoimintamme jakautuu kolmeen liiketoiminta-alueeseen:

  • Omakotitalot

  • Vapaa-ajan asunnot

  • B2B-projektit

Omakotitalojen ja vapaa-ajan asuntojen kohderyhmää ovat tavallisesti yksityishenkilöt. B2B-projekteissa kohderyhmää ovat esimerkiksi julkiset tahot, kuten koulut ja päiväkodit, yksityiset tahot, kuten golf- ja hiihtokeskukset sekä muut talotoimittajat, jotka hyödyntävät yhä useammin hirttä rakennusmateriaalina.

Vuonna 2023 69 prosenttia koko konsernimme liikevaihdosta tuli Suomesta, viennin osuuden ollessa noin kolmannes. Päämarkkina-alueitamme ovat Suomen lisäksi Keski-Eurooppa ja Japani. Myyntiverkostomme on maailmanlaajuinen, ja vienti suuntautuu Keski-Eurooppaan ja IVY-maihin sekä Aasiaan.

Tuotteidemme kysyntää tukee puurakentamisen suosion kasvu, jonka taustalla on lisääntynyt tietoisuus hirsirakennusten terveys- ja ympäristöhyödyistä. Kuluttajien lisääntynyt halu vaikuttaa omilla toimillaan ilmastonmuutokseen liittyviin haasteisiin sekä päättäjien tuki ovat vauhdittaneet puurakentamisen suosion kasvua.

Vastuullisuuden rinnalla kuluttajia kasvavassa määrin kiinnostavat terveellisen asumisen ratkaisut, ja teemmekin jatkuvaa tuotekehitystyötä löytääksemme kuluttajien kysyntään vastaavat ekologiset ja terveelliset puurakentamisen ratkaisut. Kiinnostus hirteen rakennusmateriaalina on kasvanut kuluttajien keskuudessa ja arvioimme, että hirsitalot valtaavat omakotitaloissa markkinaosuuksia muilta rakennusmateriaaleilta. Puurakentamista suositaan yhä useammin myös julkisrakentamisessa.

Liikevaihdon maantieteellinen jakauma 2023

Honkarakenne hirsirakentamisen arvoketjun eri vaiheissa

Honkarakenteen laajan tuote- ja palveluvalikoiman sekä bränditunnettuuden myötä meillä on vahva läsnäolo hirsirakentamisen arvoketjun eri vaiheissa.

Sijoitumme hirsirakentamisen arvoketjun alkupäähän asiakkaan turvautuessa suunnittelupalveluihimme tai arkkitehtiemme suunnittelemaan valmiiseen talopakettikokonaisuuteen.

Kannaltamme keskeisin osa arvoketjua on Karstulan tehtaalla tapahtuva sahatavaran jalostaminen hirreksi tai hirsirungoksi sekä hirsirakennuksen komponenteiksi, joita ovat esimerkiksi talon julkisivut, palkit, ovet, ikkunat ja erilaiset koristeosat. Käytämme hirsiemme raaka-aineena uudistuvaa puuta suomalaisilta sahoilta. Käytämme hirsiemme raaka-aineena uudistuvaa puuta suomalaisilta sahoilta. Raaka-aineemme on PEFC-sertifioitua, ja pyrimme lisäämään FSC-sertifioidun puun osuutta sen saatavuuden mukaan. Mänty- ja kuusitukit kuljetetaan metsästä lähialueen sahalle ja sieltä edelleen sahatavarana Honkarakenteen tehtaalle, jossa niistä jalostetaan laadukkaita mänty- ja kuusilamellihirsiä.

Kulurakenteemme kannalta keskeisin tekijä ovatkin aine- ja tarvikeostot, joissa keskeisimpänä puuraaka-aine, ja ne vastaavat noin 2/3 liikevaihdon määrästä. Näin ollen raaka-aineiden hankinnan onnistumisella ja hintakehityksellä on merkittävä vaikutus toimintaamme ja kannattavuuteemme.

Karstulasta kuljetusliikkeet kuljettavat hirret rakennustyömaalle, jossa työhön valitut rakentajat pystyttävät hirsikehikon. Suosimme kyseisten vaiheiden kohdalla pitkäaikaisten kumppaniverkostomme palveluita, kuten paikallisia rakentajia sekä sähkö- ja LVI-urakoitsijoita. Myöskään puutavaran hankintaan, logistiikkaan sekä raakatukkien jalostamiseen liittyvät arvoketjun vaiheet eivät kerrytä liikevaihtoamme. Arvoketjun loppupäässä erilaiset palveluliiketoiminnat, kuten huoltotoimenpiteet tai hirsirakennuksen laajennusprojektien suunnittelutyöt voivat tuoda meille lisää myyntiä.

Liiketoiminnan pääomakeveys luo edellytykset hyvälle sijoitetun pääoman tuotolle

Valtaosa liiketoimintamme pääomasta sitoutuu kiinteään omaisuuteen, joka koostuu Karstulan tehdaskiinteistöstä sekä tuotantoon liittyvistä koneista ja kalustosta. Pääomatarpeemme ovat kuitenkin maltillisia ja investointitarpeet pieniä. Edellisellä strategiakaudella aloitettu yli 7 miljoonan euron investointiohjelma Karstulan tehtaan tuotantolinjan uudistamiseksi saatiin päätökseen vuonna 2022.

Toimialallemme ominainen negatiivinen käyttöpääomarakenne mahdollistaa käyttöpääoman vapautumisen liikevaihdon kasvaessa, mikä vuorostaan vahvistaa kassavirtaamme. Maltillisen pääoman sitoutumisen myötä meillä on edellytykset yltää liiketoiminnassamme vahvaan pääoman tuottoon.

Vienti tasoittaa kysynnän kausiluontoisuutta

Kotimaan markkina on suurin kohdemarkkinamme ja Suomessa rakentaminen painottuu usein kesälle, mikä lisää tuotteidemme sekä palveluidemme kysynnän kausiluontoisuutta.

Hirsirakentaminen on muun rakennusteollisuuden tapaan kausiluontoista, eikä liiketoimintamme ole hyvästä bränditunnettuudesta ja vahvasta kotimaan markkina-asemasta huolimatta täysin suojassa rakentamisen suhdanteilta. Vienti Keski-Eurooppaan ja Aasiaan tasoittaa kuitenkin liiketoiminnan kausiluontoisuutta.

Taloudelliset tiedot

Tutustu avainlukuihimme

Ennusteet ja analyysit

Tutustu analyytikon ennusteisiin