Hallinnointi

Yhtiöjärjestys

Honkarakenne Oyj Yhtiöjärjestys

1 §

Yhtiön toiminimi on Honkarakenne Oyj ja kotipaikka Karstula.

2 §

Yhtiön toimialana on harjoittaa puisten rakennusten ja muiden asumiseen liittyvien ratkaisujen teollista valmistusta, tuontia, vientiä sekä rakentamista joko itse tai alihankintana. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä.

3 §

Osakkeet jakautuvat A-lajin ja B-lajin osakkeisiin. A- ja B-lajin osakkeet eroavat toisistaan seuraavasti:

Jokainen A-lajin osake tuottaa oikeuden yhtiökokouksessa äänestää kahdellakymmenellä (20) äänellä ja B-lajin osake yhdellä äänellä.
B-lajin osakkeille maksetaan jaettavasta voitosta päältäpäin 0,20 euroa ja sen jälkeen maksetaan A-lajin osakkeille samoin 0,20 euroa, jonka jälkeen jäljellä oleva voitto jaetaan tasan kaikkien osakkeiden kesken.

4 §

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

5 §

Jos A-osake muun saannon kuin perinnön, testamentin tai avio-oikeuden nojalla siirtyy muulle kuin yhtiön osakkaalle, on siirrosta ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle. Hallituksella on 30 päivän kuluessa saatuaan siirrosta ilmoituksen oikeus lunastaa A-osakkeet yhtiölle osakkeen kirjanpitoarvosta viime tilinpäätöksen mukaan käyttämällä vararahastoa tai muita yli osakepääoman- säästyneitä varoja. Ellei A osakkeita lunasteta yhtiölle, antakoon hallitus sitten heti näistä seikoista, tiedon yhtiön A-osakkeita omistaville osakkaille. A-osakkeen omistajilla on lunastusoikeus edellä sanotusta hinnasta 30 päivän kuluessa yllä mainitusta ilmoituksesta lukien. Jos useampia lunastajia ilmaantuu, jaetaan lunastettavat A-osakkeet heidän kesken sen mukaan kuin he omistavat, ennestään A-osakkeita yhtiössä tai siltä osin kuin tämä ei käy päinsä, arvalla. Tämä määräys on, otettava A-osakekirjaan ja vastaavaan kohtaan osakeluetteloon.

Yhtiön B-lajin osakkeet eivät ole lunastusoikeuden alaisia, vaan vapaasti luovutettavissa.

6 §

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu kolmesta kahdeksaan (3-8) varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

7 §

Hallitus nimittää yhtiölle toimitusjohtajan, jonka tulee hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaan hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa.

8 §

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastusvalvonnan hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

9 §

Yhtiötä edustaa yhtiön toimitusjohtaja yksin sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

Yhtiön edustamisoikeuksista ja prokuroista päättää hallitus. Yhtiön edustamisoikeus ja prokura voidaan antaa ainoastaan siten, että yhtiön edustamisoikeutetut ja prokuristit edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai yksin yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.

10 §

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

11 §

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää, julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla tai julkaisemalla kutsu Kauppalehdessä tai toimittamalla kokouskutsu kullekin osakkeenomistajalle muutoin todistettavasti kirjallisesti. Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.

12 §

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä viimeistään huhtikuussa hallituksen määräämänä päivänä. Yhtiökokous voidaan pitää joko yhtiön kotipaikassa, Helsingissä, Järvenpäässä tai Tuusulassa.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa esitetään:

 • tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen,
 • toimintakertomus, sekä
 • tilintarkastuskertomus,

päätetään:

 • tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta,
 • taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
 • vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
 • hallituksen jäsenten lukumäärästä, sekä
 • hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista,

valitaan:

 • hallituksen jäsenet, sekä
 • tilintarkastaja,

käsitellään:

 • muut kokouskutsussa mainitut asiat.