Hallinnointi

Palkitseminen

Honkarakenne Oyj:n hallitus on hyväksynyt palkitsemispolitiikan, jossa kuvataan hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemisen käytännöt ja periaatteet. Palkitsemispolitiikkaa sovelletaan myös mahdollisesti nimitettävään varatoimitusjohtajaan tai toimitusjohtajan sijaiseen. Palkitsemispolitiikka esiteltiin vuoden 2020 varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Palkitsemispolitiikka

Vuosittain julkaistava palkitsemisraportti kuvaa Honkarakenteen palkitsemista eli hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemista tilikaudella.

Palkitsemisraportti 2023

Päätöksentekoprosessi add

Yhtiökokous päättää hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä maksettavista palkkioista ja niiden määräytymisperusteista.

Hallitus päättää toimitusjohtajan palkitsemisesta ja hänelle maksettavista muista korvauksista. Toimitusjohtajan palkitsemisen tulee noudattaa voimassaolevaa palkitsemispolitiikkaa.

Hallitus tai mahdollisesti nimitettävä palkitsemisvaliokunta valmistelee toimitusjohtajan palkitsemista koskevat asiat. Hallitus tai mahdollisesti nimitettävä palkitsemisvaliokunta arvioi toimitusjohtajan palkitsemisen tarkoituksenmukaisuutta varmistaakseen, että palkitseminen on yhtiön strategian, liiketoiminnan vaatimusten ja osakkeenomistajien etujen mukaista. Arvioinnissa voidaan hyödyntää ulkopuolisia asiantuntijoita sekä palkitsemiseen liittyvää tutkimustietoa, jotta voidaan varmistaa toimitusjohtajan palkitsemistason asianmukaisuus vertailukelpoisten yhtiöiden kanssa.

Toimitusjohtaja ei ole hallituksen eikä mahdollisesti nimettävän palkitsemisvaliokunnan jäsen eikä osallistu omaa palkitsemistaan koskevaan päätöksentekoon.

Palkitsemisen periaatteet add

Honkarakenteen palkitseminen perustuu palkitsemispolitiikassa esitettyihin pääperiaatteisiin.

 • Kokonaispalkitsemisen ansaintamahdollisuuden tulee olla riittävän kilpailukykyinen suhteessa markkinatasoon.
 • Suoriteperusteiset kannustinjärjestelmän muodostavat osan toimitusjohtajan kokonaispalkitsemisen ansaintamahdollisuudesta.
 • Osa suoriteperusteista kannustinjärjestelmistä korostaa pitkän aikavälin suoriutumista ja niillä on yhteys omistaja-arvon kehitykseen ja yhtiön strategiaan.

Hallituksen palkitsemisen periaatteet

Osakeyhtiölain mukaisesti yhtiön hallituksen jäsenten palkkiot päättävät osakkeenomistajat varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallituksen palkitsemisen tulee olla kulloinkin voimassa olevan palkitsemispolitiikan mukainen. Hallitus tai mahdollisesti nimitettävä palkitsemisvaliokunta valmistelee ehdotuksen hallituksen palkitsemisesta yhtiökokoukselle.

Hallituksen jäsenten palkitseminen voi muodostua vuosi- tai kuukausipalkkiosta ja/tai kokouspalkkioista. Lisäksi hallituksen jäsenille voidaan yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti maksaa korvauksia matkakustannuksista ja/tai muista hallitustyöstä välittömästi aiheutuvista kustannuksista. Hallituksen jäsenet eivät kuulu yhtiön osakepohjaisten palkitsemisjärjestelmien piiriin eivätkä ole työ- tai toimisuhteessa yhtiöön.

Hallitus- ja mahdolliset valiokuntapalkkiot voivat sisältää yhtiökokouksen päätöksen mukaan joko rahana ja/tai kokonaan tai osittain yhtiön osakkeina tai osakesidonnaisina instrumentteina annettavia elementtejä palkitsemispolitiikan puitteissa.

Jos yhtiön työntekijä on hallituksen jäsen, hänen hallituspalkkionsa määräytyy samoin perustein kuin muiden hallituksen jäsenten ja hänen työsuhteensa perusteella maksettava palkka ja muut etuudet määräytyvät työsuhteeseen kulloinkin soveltuvien ehtojen perusteella.

Hallituksen palkitsemista koskevan päätöksen perusteena on varmistaa kilpailukykyinen ja tehtävän vaativuutta, velvoitteita ja työmäärää vastaava palkitseminen.

Toimitusjohtajan palkitsemisen periaatteet

Toimitusjohtajan palkitsemisesta ja toimitusjohtajan toimisopimuksen ehdoista päättää hallitus. Toimitusjohtajan palkitsemisen tulee noudattaa voimassa olevaa palkitsemispolitiikkaa.

Toimitusjohtajan palkitseminen add

Toimitusjohtajan palkitsemisessa käytettävät palkitsemisen osat

Toimitusjohtajan peruspalkan tulee olla linjassa yhtiön ja osakkeenomistajien edun kanssa. Peruspalkan tulee olla työmarkkinavertailussa kilpailukykyinen, jotta osaavia ammattilaisia saadaan houkuteltua ja pidettyä yrityksen palveluksessa.

Lyhyen ja/tai pitkän aikavälin kannustejärjestelmät muodostavat suoritusperusteisen osan toimitusjohtajan palkitsemisesta.

Lyhyen aikavälin suoriteperusteiset kannustinjärjestelmät ovat osa toimitusjohtajan vuosittaista palkitsemista. Lyhyen aikavälin suoriteperusteiset kannustinjärjestelmät voivat sisältää rahana maksettavia ja/tai osakepohjaisia elementtejä sekä lisäeläketurvaa.

Pitkän aikavälin suoriteperusteisia kannustinjärjestelmiä voidaan käyttää toimitusjohtajan sitouttamiseen ja niiden avulla varmistetaan vahva yhteys toimitusjohtajan ja osakkeenomistajien tavoitteiden kanssa. Pitkänaikavälin suoriteperusteiset kannustinjärjestelmät voivat sisältää rahana maksettavia ja/tai osakepohjaisia elementtejä.

Kiinteän palkitsemien osuus suhteessa muuttuvaan palkitsemiseen määritetään yhtiön liiketoimintatilanteen mukaan tarkoituksenmukaisen palkitsemiskokonaisuuden varmistamiseksi. Hallitus päättää sekä vuosittaisista että pidemmän aikavälin palkitsemiselementeistä, niiden painoarvosta, ansaintakriteereistä ja tavoitteista huomioiden Honkarakenteen strategian ja tavoitteet sekä tyypilliset markkinakäytännöt.

Hallitus asettaa tavoite- ja enimmäistason joko rahamääräisenä ja/tai osakkeiden lukumääräisenä sekä lyhyen että pitkän aikavälin palkitsemiselle. Osakepohjaisissa järjestelmissä palkitsemisen arvo lasketaan voimassa olevan kansainvälisen laskentakäytännön (IFRS) mukaisesti.

Toimitusjohtajan palkitseminen koostuu kiinteästä kuukausipalkasta luontaisetuineen, muuttuvista suoritukseen perustuvista lyhyen ja pitkän aikavälin kannustejärjestelmien palkkioista ja mahdollisista muista palkitsemispolitiikan mukaisista elementeistä. Lyhyen ja pitkän aikavälin kannustejärjestelmät muodostavat suoritusperusteisen osan toimitusjohtajan palkitsemisesta. Yhtiön toimitusjohtajan kiinteä palkka on 20 500 euroa kuukaudessa. Vuonna 2023 toimitusjohtajalle maksettiin yhteensä palkkoina ja palkkioina 300 900 euroa. Palkitseminen muodostui:

 • rahapalkasta,
 • luontaiseduista (sis. sairaskuluvakuutus),
 • vapaaehtoisesta eläkevakuutuksesta, joka vuonna 2023 oli suuruudeltaan kahden kuukausipalkan verran sisältäen palkkaukseen liittyvän lisäeläkkeen sekä tulospalkkion perusteella maksetun lisäeläkkeen,
 • hallituksen päättämästä lyhyen aikavälin suoriteperusteisen kannustinjärjestelmän mukaisesta korvauksesta eli vuoden 2022 tulospalkkiosta. Lyhyen aikavälin suoriteperusteisen kannustinjärjestelmän mukainen palkkio sisälsi sekä rahana maksettavia että osakepohjaisia elementtejä.

Vuonna 2023 toimitusjohtajan lyhyen aikavälin suoritukseen perustuva kannustinjärjestelmä oli kolmiportainen ja sidottu
budjetoituun liikevoittoon vuodesta 2023 eteenpäin ja käyttökatteeseen vuoteen 2022 asti. Järjestelmän ensimmäisen portaan kohdalla suoritukseen perustuva palkkio toimitusjohtajalle oli yhden kuukausipalkan suuruinen ylimääräinen eläkemaksu ja lisäksi 5 000 kappaletta Honkarakenne Oyj:n B-lajin osaketta. Toisen portaan kohdalla suoritukseen perustuva palkkio oli ensimmäisen portaan palkkion lisäksi yhden kuukausipalkan suuruinen rahapalkkio ja lisäksi 5 000 kappaletta Honkarakenne Oyj:n B-lajin osaketta. Kolmannen portaan kohdalla suoritukseen perustuva palkkio oli ensimmäisen ja toisen portaan palkkion lisäksi yhden kuukauden palkan suuruinen rahapalkkio ja lisäksi 5 000 kappaletta Honkarakenne Oyj:n B-lajin osaketta.

Eläkejärjestely

Toimitusjohtajan eläketurva on järjestetty lakisääteisellä eläketurvalla, joka tarjoaa palvelusaikaan ja työansioihin perustuvan eläketurvan laissa säädetyllä tavalla. Toimitusjohtajan eläkeikä määräytyy työntekijän eläkelain perusteella.

Osana kokonaispalkitsemista toimitusjohtajalle voidaan hankkia lakisääteisen eläketurvan lisäksi lisäeläketurvaa. Mahdollisesti hankittava lisäeläketurva toteutetaan maksupohjaisella järjestelmällä.

Irtisanomisehdot

Jos toimitusjohtajan johtajasopimus päättyy, toimitusjohtajalle maksettava korvaus määritetään sopimusvelvoitteiden ja kannustinjärjestelmien ehtojen mukaisesti.

Johtajasopimuksessa sovitaan toimitusjohtajaan sovellettavasta irtisanomisajasta ja mahdollisista irtisanomiskorvauksista. Toimitusjohtajan irtisanomisaika on molemmin puolin kuusi kuukautta. Jos toimitusjohtajan johtajasopimus päätetään yhtiön aloitteesta, niin toimitusjohtajalle maksetaan lisäksi kuuden kuukauden palkkaa vastaava erokorvaus.

Muun johtoryhmän palkitseminen add

Muun johtoryhmän jäsenten palkasta, palkkioista ja muista eduista päättää yhtiön hallitus. Muiden johtoryhmän jäsenten palkka muodostuu seuraavasti:

 • rahapalkasta
 • luontoiseduista
 • sairauskuluvakuutuksesta
 • vapaaehtoisesta eläkevakuutuksesta, joka voi olla suuruudeltaan yhden tai kahden kuukausipalkan verran
 • hallituksen päättämästä lyhyen aikavälin suoriteperusteisen kannustinjärjestelmän mukaisesta korvauksesta. Lyhyen aikavälin suoriteperusteisen kannustinjärjestelmän mukainen palkkio sisältää sekä rahana että eläke-etuutena maksettavia elementtejä.

Vuonna 2022 johtoryhmän lyhyen aikavälin suoritukseen perustuva kannustinjärjestelmä oli kolmiportainen ja sidottu budjetoituun käyttökatteeseen. Järjestelmän ensimmäisen portaan kohdalla suoritukseen perustuva palkkio johtoryhmän jäsenille oli yhden kuukausipalkan suuruinen ylimääräinen eläkemaksu. Toisen portaan kohdalla suoritukseen perustuva palkkio oli ensimmäisen portaan palkkion lisäksi yhden kuukausipalkan suuruinen rahapalkkio. Kolmannen portaan kohdalla suoritukseen perustuva palkkio oli ensimmäisen ja toisen portaan palkkion lisäksi yhden kuukauden palkan suuruinen rahapalkkio.

Eläkejärjestely

Muilla johtoryhmän jäsenillä ei ole eläkejärjestelyjä.

Irtisanomisehdot

Johtoryhmän muiden jäsenien irtisanomisaika on molemmin puolin kuusi kuukautta.

Johtoryhmän palkitseminen tilikaudella 2023 (pois lukien toimitusjohtaja)

Rahapalkka 475 863
Luontoisedut 1 200
Rahana maksettava tulospalkkio 22 711
Osakepohjainen tulospalkkio 0
Työsuhteen päättyessä 0
Vapaaehtoiset eläkekulut 73 309
Yhteensä 573 083

Hallituksen palkitseminen add

Hallituksen palkitseminen vuonna 2024

Honkarakenne Oyj:n 18.4.2024 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat palkkiot:

Hallituksen jäsenten palkkioksi päätettiin 2 000 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 3 500 euroa kuukaudessa. Mikäli hallitus perustaa keskuudestaan valiokuntia, maksetaan valiokunnan jäsenille 500 euroa valiokunnan kokoukselta. Lisäksi jäsenten matka- ja majoituskustannukset korvataan laskua vastaan.