Sijoittajayhteydet

Tiedonantopolitiikka

Tiedonantopolitiikka

1. Johdanto

Tämän tiedonantokäytännön tarkoituksena on määritellä Honkarakenteen tiedottamiseen sekä muuhun ulkoiseen viestintään liittyvät toimintatavat, joita yhtiö noudattaa sijoittajaviestinnässä ja taloudellisessa raportoinnissa. Honkarakenteen tiedonantokäytännön tavoitteena on tukea Honkarakenteen osakkeen oikeaa arvonmuodostusta välittämällä pääomamarkkinoille oikeaa, riittävää ja ajankohtaista tietoa Honkarakenteen toimintaympäristöstä, strategiasta, tavoitteista, toiminnasta sekä taloudellisesta tilanteesta. Tiedonantokäytännön ja sen mukaisten toimintatapojen tavoitteena on myös varmistaa, että yhtiön ulkoinen tiedottaminen kuten pörssitiedottaminen täyttää siihen soveltuvat arvopaperimarkkinaoikeudelliset ja muun sääntelyn asettamat vaatimukset. Yhtiön keskeiset tiedottamisen periaatteet ovat oikea-aikaisuus, samanaikaisuus, jatkuvuus ja läpinäkyvyys.

Honkarakenteen hallitus on hyväksynyt tämän tiedonantokäytännön ja sitä päivitetään tarvittaessa.

2. Toimintatavat add

Honkarakenne julkaisee tietoja taloudellisesta tilanteestaan ennalta ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Tiedot taloudellisesta tilanteesta, tase- ja rahoitusasemasta, näkymistä, kannattavuuskehityksestä tai muista Honkarakenteen toimintaan ja toimintaympäristöön liittyvistä oleellisista asioista annetaan pääsääntöisesti puolivuotiskatsauksessa ja tilinpäätöstiedotteessa. Jos taloudellisten katsausten välissä annetaan näitä asioita koskevaa olennaista uutta tietoa, se julkaistaan pörssitiedotteena.

Honkarakenne ei kommentoi markkinoilla liikkuvia huhuja, osakekurssin kehitystä tai analyytikoiden ennusteita. Honkarakenne voi kuitenkin harkita pörssitiedotteen julkistamista huhujen tai olennaisesti virheellisten tietojen oikaisemiseksi, mikäli näillä voi olla olennainen vaikutus yhtiön osakkeen arvoon.

Honkarakenne tapaa tarvittaessa pääomamarkkinoiden ja median edustajia ja pyrkii vastaamaan viipymättä sijoittajien, analyytikoiden ja median kyselyihin. Tapaamisten tavoitteena on antaa taustatietoa Honkarakenteesta ja sen toimintaympäristöstä. Keskustelut perustuvat Honkarakenteen jo julkaisemiin tai markkinoilla yleisesti saatavilla oleviin tietoihin eikä niissä tuoda esille uutta, yhtiön arvopaperin arvoon olennaisesti vaikuttavaa tietoa.

Honkarakenteen taloudellista tilannetta, markkinoita kokonaisuutena ja tulevaisuuden näkymiä kommentoi Honkarakenteen toimitusjohtaja sekä talousjohtaja tai heidän nimeämänsä henkilö. Muut johtoryhmän jäsenet sekä asiantuntijat voivat antaa lausuntoja omaan vastuualueeseensa kuuluvissa asioissa saamiensa toimintaohjeiden mukaisesti.

3. Tiedottamiseen liittyvät ajankohdat add

3.1 Säännöllinen tiedonantovelvollisuus ja muu säännöllinen raportointi

Honkarakenne julkistaa säännöllisesti:

 • puolivuosikatsauksen
 • tilinpäätöstiedotteen
 • tilinpäätöksen täydellisenä etukäteen ilmoitetulla viikolla viimeistään kolmea viikkoa ennen sen vahvistamisesta päättävää yhtiökokousta
 • hallituksen toimintakertomuksen tilinpäätöksen julkistamisen yhteydessä
 • tilintarkastuskertomuksen tilinpäätöksen julkistamisen yhteydessä
 • selvityksen hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä (CG-selvitys tai Corporate Governance Statement) erillisenä selvityksenä toimintakertomuksen julkistamispäivänä

Ilman aiheetonta viivytystä julkistettavan tiedon vahvistuttua ja varmistuttua sekä hallituksen tai muun yhtiön toimivaltaisen elimen tehtyä julkistamista koskevan päätöksensä.

Lisäksi yhtiö julkaisee internetsivuillaan palkka- ja palkkioselvityksen hyvissä ajoin ennen varsinaista yhtiökokousta.

Tulevan tilikauden julkaisupäivät julkistetaan ennen edellisen tilikauden päättymistä.

3.2 Hiljainen jakso

Säännöllisesti julkistettavia taloudellisia raportteja edeltää aina hiljainen jakso (silent period), joka alkaa 30 päivää ennen seuraavan taloudellisen raportin julkistamispäivää ja jona aikana yhtiön edustajat eivät tapaa sijoittajia, analyytikoita tai muita markkinatoimijoita eivätkä anna haastatteluja. Hiljaisen jakson aikana julkistettua sisäpiiritietoa koskevien haastattelujen antamisesta päätetään tapauskohtaisesti.

3.3 Sisäpiiritiedon julkistamisvelvollisuus, julkistamisen lykkääminen ja muut tiedotettavat asiat

Yhtiö julkistaa sisäpiiritiedon mahdollisimman pian, ellei tiedon julkistamista lykätä, jolloin markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisten lykkäysedellytysten tulee täyttyä. Lykkäyspäätöksen yhteydessä julkistamisen lykkäämisedellytykset dokumentoidaan, perustetaan asiaa koskeva sisäpiiriluettelo ja lykkäyspäätös laaditaan kirjallisesti Honkarakenteen mallin mukaisesti. Yhtiö ilmoittaa lykkäyspäätöksestä Finanssivalvonnalle sisäpiiritiedon julkistamisen yhteydessä.

Lisäksi yhtiö julkistaa muut tiedotettavat asiat (esim. yhtiökokouskutsu) pörssin sääntöjen mukaisesti.

4. Pörssitiedotteet add

Honkarakenne tiedottaa pörssitiedotteilla sisäpiiritietoa, säännöllisen tiedonantovelvollisuuden ja jatkuvan tiedonantovelvollisuuden mukaisia tietoja. Lisäksi pörssitiedotteilla tiedotetaan muita pörssin sääntöjen tai muun sääntelyn nojalla tiedotettavia asioita.

4.1. Säännöllinen tiedonantovelvollisuus

Säännöllisen tiedonantovelvollisuuden raportteihin sisältyy keskeiset tiedot yhtiön taloudellisesta asemasta, tuloksesta ja niiden kehityksestä. Yhtiö raportoi taloudelliset lukunsa konsernitasolla.

Yhtiö kertoo tulevaisuudennäkymistään vuosittain hallituksen toimintakertomuksessa. Lisäksi yhtiö arvioi tulevaa kehitystään puolivuosikatsauksessa ja tilinpäätöstiedotteessa.

4.2 Jatkuva tiedonantovelvollisuus

Jatkuvan tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvaa sisäpiiritietoa voivat olla muun muassa:

 • Olennaiset muutokset tulevaisuuden näkymissä
 • Positiiviset ja negatiiviset tulosvaroitukset
 • Strategiamuutokset
 • Merkittävät investoinnit ja rahoitusjärjestelyt
 • Muutokset hallituksen tai johtoryhmän kokoonpanossa sekä tilintarkastajan vaihtuminen
 • Merkittävät oikeudenkäynnit tai muut viranomaismenettelyt ja niissä annetut päätökset
 • Merkittävät yrityskaupat ja yhteisyrityssopimukset
 • Liiketoiminnan uudelleenjärjestelyt
 • Poikkeuksellisen suuret tai muuten erityisen merkittävät tilaukset ja sopimukset
 • Tiedon merkittävyyden ja olennaisuuden arviointiin Honkarakenteella on käytössä sisäiset ohjeet. Honkarakenteen hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja tai talousjohtaja hyväksyy pörssitiedotteet ohjeistuksen mukaisesti.

4.3 Muut tiedotettavat asiat

Lisäksi yhtiö tiedottaa pörssitiedotteella muun muassa:

 • Yhtiökokouskutsun
 • Yhtiökokouksen päätökset
 • Olennaiset osakepohjaiset kannustinjärjestelmät
 • Liputusilmoitukset
 • Johtohenkilöiden liiketoimet

5. Lehdistötiedotteet ja sijoittajauutiset add

Honkarakenne kertoo lehdistötiedotteilla tai sijoittajauutisella sellaisista liiketoimintaansa liittyvistä tapahtumista ja uutisista, jotka eivät täytä sisäpiiritiedon julkistamiselle ja muulle pörssitiedottamiselle määriteltyjä vaatimuksia, mutta joilla arvioidaan olevan uutisarvoa tai joiden arvioidaan muuten kiinnostavan yhtiön sidosryhmiä. Lehdistötiedotteet sisältävät tietoa Honkarakenteen normaalista liiketoiminnasta, joilla katsotaan olevan yleistä mielenkiintoa sijoittajille ja tiedotusvälineille. Ammattilehdistötiedotteissa on tarkempaa tietoa Honkarakenteen mallistoista, tuotteista, teknologiasta ja toimintatavoista. Paikalliset tiedotteet sisältävät luonteeltaan paikallista tietoa.

Lehdistötiedotteella ja/tai sijoittajauutisena tiedotetaan muun muassa seuraavia tavanomaiseen liiketoimintaan liittyviä uutisia:

 • tavanomaiseen liiketoimintaan liittyvät tilaukset ja sopimukset
 • menestyksekkäiden projektien kuvaukset tai asiakastapaukset
 • uudet mallisto- ja tuotejulkistukset sekä uudet tekniset kehitysaskeleet
 • yhteistyösopimukset asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa
 • Lehdistötiedotteet ja sijoittajauutiset julkaistaan pääasiassa suomen ja englannin kielellä, mutta riippuen niiden merkityksestä paikallisille markkinoille, niitä voidaan julkaista myös muilla kielillä.

6. Viestintäkanavat sekä tiedotteiden jakelu ja saatavilla olo add

Yhtiötä koskevan tiedon pääasiallinen lähde on internetsivusto www.honka.com. Kaikki yhtiön tiedotteet ovat saatavilla yhtiön internetsivustolta, jonne ne asetetaan saataville julkistamisen tai muun julkaisemisen yhteydessä. Sivustolla ylläpidetään vähintään viiden vuoden arkistoa julkistetuista pörssitiedotteista ja kymmenen vuoden arkistoa taloudellisista ja muista säännöllisistä raporteista (tilinpäätöksistä, toimintakertomuksista, hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä annetuista selvityksistä (CG-selvitys tai Corporate Governance Statement), tilintarkastuskertomuksista ja muista taloudellisista raporteista).

Yhtiön virallinen raportointikieli on suomi. Pörssitiedotteet julkistetaan samanaikaisesti suomeksi ja englanniksi. Lehdistötiedotteet julkaistaan suomeksi ja/tai englanniksi. Yhtiö asettaa sijoittaja- ja analyytikkotapaamisissa käyttämäänsä aineistoa saataville internetsivustollaan.

Yhtiö hyödyntää sosiaalista mediaa viestinnässään. Sosiaalinen media ei koskaan ole ensisijainen viestintäkanava tiedonantovelvollisuuden alaisen tiedon tai muun uuden tiedon julkistamisen osalta. Sosiaalisen median rooli on tukea muita kanavia.

7. Tiedotus poikkeustilanteissa add

Poikkeustilanteessa toimitaan yhtiön kriisiviestintäohjeen mukaisesti. Kriisiviestinnän tehtävänä on tukea kriisinhallintaa tarjoamalla osaamista ja työkaluja sekä jakamalla oikeaa tietoa tärkeille yleisöryhmille.

8. Sisäpiiriohje add

Honkarakenne noudattaa sisäpiiritiedon ja sisäpiiriläisten hallintaan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MARin) vaatimuksia, Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjeita ja Honkarakenteen sisäpiiripolitiikkaa.

Honkarakenteen hallituksen ja johtoryhmän jäsenet sekä tietyt muut Honkarakenteen henkilökunnan jäsenet eivät saa käydä kauppaa Honkarakenteen osakkeilla 30 päivän aikana ennen tilinpäätöstiedotteiden ja puolivuotiskatsauksen julkaisemista. Johtotehtävissä toimivien henkilöiden on ajoitettava kaupanteko Honkarakenteen osakkeilla ajankohtaan, jolloin markkinoilla on saatavilla kattavat tiedot osakkeen arvoon vaikuttavista seikoista ja luvuista.

Yhtiö laatii sisäpiiriluettelon hankkeille, jotka sisältävät sisäpiiritietoa. Sisäpiiriläisille annetaan kirjallinen ilmoitus sisäpiiriin kuulumisesta sekä ohjeet sisäpiiriläisen velvollisuuksista.

9. Poikkeamat add

Honkarakenteen tiedonantokäytännön valvonnasta ja tulkinnasta vastaa toimitusjohtaja. Toimitusjohtaja ja talousjohtaja antavat tarvittaessa lisäohjeita tiedonantokäytännön käytännön toimeenpanosta. Toimitusjohtajalla on oikeus yksittäisissä tapauksissa poiketa tiedonantokäytännöstä painavista syistä lakien ja säännösten puitteissa.