Hallinnointi

Hallinnointi

Honkarakenne Oyj:n päätöksenteossa ja hallinnoinnissa noudetaan Suomen osakeyhtiölakia, arvoaperimarkkinalainsäädäntöä sekä muita julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia säännöksiä, Honkarakenne Oyj:n yhtiöjärjestystä sekä Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja määräyksiä. Honkarakenne noudattaa lisäksi kulloinkin voimassa olevaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hyväksymää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance). Hallinnointikoodi on julkisesti saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen internetsivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

Hallinnon järjestämiseksi Honkarakenteen hallitus on määrittänyt yhtiön noudattaman hallintotavan, hallinnon periaatteet, toimintamallin, roolit, vastuut ja valtuudet jäljempänä kuvatulla tavalla.

Osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti Honkarakenteen hallinnon ja toiminnan ylin vastuu on Honkarakenteen toimielimillä, joita ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Ylintä päätösvaltaa käyttävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa. Toiminnan johtamisessa toimitusjohtajaa avustaa johtoryhmä.

Honkarakenne julkaisee vuosittain selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023