Sijoittajat

Osaketieto

Osaketieto

Perustiedot

Honkarakenne Oyj:llä on kaksi osakesarjaa, jotka eroavat toisistaan yhtiöjärjestyksen mainitsemalla tavalla. A-lajin osakkeita on 300 096 kpl ja B-lajin osakkeita 5 911 323 kpl. B-lajin osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Small Cap -listalla kaupankäyntitunnuksella HONBS. Yhtiön osakepääoma on 9 897 936 euroa.

Yhtiöjärjestyksen mukaan jokainen A-lajin osake tuottaa oikeuden äänestää yhtiökokouksessa kahdellakymmenellä (20) äänellä ja jokainen B-lajin osake yhdellä (1) äänellä.

Toimiala: Kuluttajapalvelut
Toimialaluokka: Kuluttajatuotteet ja -palvelut

Osakassopimus add

Saarelainen Oy ja eräät Honkarakenne Oyj:n Saarelaisen sukuun kuuluvat henkilöosakkaat ovat solmineet muutetun osakassopimuksen 17.2.2009. Aiempi osakassopimus oli tehty 21.4.1990. Sopimuksen osapuolet ovat sopineet, että henkilöosakkaat pyrkivät yksimieliseen äänivaltansa käyttämiseen yhtiön yhtiökokouksissa. Jollei yksimielisyyteen päästä, henkilöosakkaat äänestävät sen kannan puolesta, jota Saarelainen Oy kannattaa. Valittaessa Honkarakenne Oyj:n hallitukseen Saarelaisen suvun edustajia, valinta tehdään sopimuksen mukaan henkilöosakkaiden yksimielisellä päätöksellä. Ellei yksimielisyyteen päästä, päättää suvun edustajista Saarelainen Oy:n yhtiökokous kokouksessa annettujen äänten enemmistöllä.

Osakassopimuksen mukaan henkilöosakkaat sitoutuvat olemaan myymättä tai luovuttamatta omistamiaan Honkarakenne Oyj:n A-osakkeita kenellekään muulle kuin sopimuksen allekirjoittaneelle henkilöosakkaalle tai Saarelainen Oy:lle, tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta, ilman että myytäviksi tai luovutettaviksi aiotut osakkeet tarjotaan ensin etuosto-oikeudella Saarelainen Oy:lle tai tämän määräämälle.

Sopimuksen piirissä on Saarelainen Oy:n lisäksi Sinikka Saarelainen, Reino Saarelaisen kuolinpesä, Erja Saarelainen, Eero Saarelaisen kuolinpesä, Mauri Saarelainen, Pirjo Ruuska, Anita Saarelainen, Kari Saarelainen, Paula Saarelainen, Helena Ruponen, Jukka Saarelainen, Sari Saarelainen ja Jari Saarelainen.

Lunastuslauseke add

Jos A-sarjan osake muun saannon kuin perinnön, testamentin tai avio-oikeuden nojalla siirtyy muulle kuin yhtiön osakkaalle, on siirrosta ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle. Hallituksella on 30 päivän kuluessa saatuaan siirrosta ilmoituksen oikeus lunastaa A-osakkeet yhtiölle osakkeen kirjanpitoarvosta viime tilinpäätöksen mukaan käyttämällä vararahastoa tai muita yli osakepääoman kertyneitä varoja. Ellei A-osakkeita lunasteta yhtiölle, antakoon hallitus sitten heti näistä seikoista tiedon yhtiön A-osakkeita omistaville osakkaille. A-osakkeen omistajilla on lunastusoikeus edellä sanotusta hinnasta 30 päivän kuluessa yllä mainitusta ilmoituksesta lukien. Jos useampia lunastajia ilmaantuu, jaetaan lunastettavat A-osakkeet heidän kesken sen mukaan kuin he omistavat ennestään A-osakkeita yhtiössä tai siltä osin kuin tämä ei käy päinsä, arvalla.

Osakeannit add

Suunnattu osakeanti 2017

Listalleottoesite:

Rekisteröintiasiakirja
Arvopaperiliite
Tilinpäätös 2016
Tilinpäätös 2015
Yhtiöjärjestys
Kaupparekisteriote

Honkarakenne Oyj:n hallitus toteutti 3.3.2017 sille varsinaisessa yhtiökokouksessa 15.4.2016 annetun osakeantivaltuutuksen nojalla suunnatun osakeannin, jossa AKR Invest Oy merkitsi 1.000.000 Honkarakenteen B-sarjan uutta osaketta.

Osakkeiden merkintähinta oli 1,50 euroa/osake ja kokonaismerkintähinta siten 1.500.000 euroa. Merkintähintaa määritettäessä yhtiön hallitus oli pyytänyt ulkopuolisen fairness opinion -lausunnon. Saatu lausunto tukee merkintähinnan hyväksyttävyyttä ja oikeellisuutta. Osakkeista maksettu merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Merkintä on maksettu kokonaisuudessaan.

Hallitus on toteuttanut suunnatun annin yhtiön rahoitus- ja taseaseman vahvistamiseksi ja siksi annilla on ollut osakeyhtiölain mukainen painava syy.

Uudet osakkeet saivat kaupparekisteriin rekisteröimisen jälkeen yhtäläiset oikeudet yhtiön vanhojen B -osakkeiden kanssa. Merkityt osakkeet tullaan hakemaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä arviolta kevään 2017 aikana.

Annin jälkeen Honkarakenne Oyj:n osakemäärä on yhteensä 6 211 419 osaketta, josta A-sarjan osakkeita on 300 096 ja B-sarjan osakkeita 5 911 323 kappaletta. Yhtiön osakepääoma säilyy ennallaan ollen 9 897 936,00 euroa. Kukin B-sarjan osake tuottaa yhden (1) äänen ja A-sarjan osake kaksikymmentä (20) ääntä, joten Honkarakenteen kaikkien osakkeiden tuottama äänimäärä annin jälkeen on yhteensä 11 913 243.

Henkilöstöanti 2014

Henkilöstöannin ehdot 10.1.2014

Honkarakenne Oyj:n hallitus päätti 10.1.2014 sille varsinaisessa yhtiökokouksessa 5.4.2013 annetun osakeantivaltuutuksen nojalla järjestää suunnatun osakeannin, jossa Yhtiön henkilöstön merkittäväksi tarjotaan enintään 150.000 yhtiön uutta B-sarjan osaketta (”Henkilöstöanti”). Henkilöstöannin merkintäaika päättyi 17.2.2014, ja yhtiön hallitus on päättänyt henkilöstöannin merkintöjen hyväksymisestä. Merkinnät hyväksyttiin kokonaisuudessaan. Hallitus hyväksyi Henkilöstöannissa yhteensä 42.451 uuden B-sarjan osakkeen merkinnän.
Henkilöstöannissa merkityt B-sarjan osakkeet edustavat noin 0,9 prosenttia yhtiön kaikista B-sarjan osakkeista sekä niiden tuottamista äänistä. Henkilöstöannissa merkinnän teki 62 yhtiön työntekijää. Osakkeita tarjottiin yhteensä 146 työntekijälle.

Henkilöstöannissa merkityt osakkeet merkittiin 19.3.2014 kaupparekisteriin ja ne otettiin kaupankäynnin kohteeksi 20.3.2014. Henkilöstöannissa merkittyihin osakkeisiin kohdistuu kuitenkin luovutusrajoitus, joka on voimassa 16.2.2015 asti.

Yhtiön B-sarjan osakkeiden lukumäärä kasvoi uusien osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisen jälkeen 4.868.872 osakkeesta 4.911.323 osakkeeseen. Henkilöstöannilla ei ole vaikutusta yhtiön A-sarjan osakkeiden lukumäärään. Henkilöstöannissa merkittyjen osakkeiden yhteenlaskettu merkintähinta 90.195,93 euroa kirjataan kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon, eikä Henkilöstöannilla ole vaikutusta yhtiön osakepääomaan.

Suunnattu osakeanti 2011

Honkarakenne Oyj:n hallitus päätti 31.5.2010 Honkarakenne-konsernin johdon osakeomistusjärjestelmästä, jonka tarkoitus on mahdollistaa johdon merkittävä pitkäaikainen omistus yhtiössä. Hallitus päätti 7.6.2011 luovuttaa 17 250 yhtiön hallussa olevaa omaa B-osaketta suunnatussa maksullisessa osakeannissa johdon perustamalle omistusyhtiölle Honka Management Oy:lle järjestelmän laajentamiseksi Honkarakenteen uuden johtoryhmän jäsenen, Sanna Westerin, liittämiseksi järjestelmään.

Suunnatussa osakeannissa Honkarakenne luovutti Honka Management Oy:lle yhtiön hallussa olevia omia osakkeitaan (HONBS) yhteensä 1 250 kappaletta osana Honkarakenteen johdon osakeomistusjärjestelmää. Osakkeiden luovutusarvo on 5,26 euroa kappaleelta ja yhteensä 90 735 euroa.

Luovutuksen jälkeen Honka Management Oy:n hallussa on 286 250 Honkarakenne Oyj:n B-osaketta.